Kozha M B

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Dating of the Late Medieval Catenary Mosque of Otrar
  • Zhetybayev K. M.
  • Kozha M. B.
2Bronze dagger found on Arpaozen monument
  • Kozha M. B.
  • Sizdikov B. S.
  • Zhetibaev K. M.
  • Gursoy M.
  • Amanturov M.